Fa hua san jing : fu lun ji chan yi 法華三經 附論及懺儀

Date

1921

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Shanghai : Shang wu yin shu guan

Abstract

[1] Wu liang yi jing Tanmoqietuoyeshe yi 無量義經 曇摩伽陀耶舍譯 -- [2] Miao fa lian hua jing Jiumoluoshi yi 妙法蓮花經 鳩摩羅什譯 -- [3] Guan Puxian pu sa xing fa jing Tanmomiduo yi 觀普賢菩薩行法經 曇摩蜜多譯 -- [4] Fa hua jing lun Tanlin [deng] yi 法華經論 曇林[等]譯 -- [5] Fa hua san mei chan yi Zhizhe da shi zhuan 法華三昧懺儀 智者大師撰 -- [6] Xiu chan yao zhi Zhili shu 修懺要旨 知禮述 -- [7] Li fa hua jing yi shi Zhili shu 禮法華經儀式 知禮述

Description

Keywords

Citation

Source

Type

Text

Book Title

Xu Dishan

Entity type

Access Statement

Open Access

License Rights

This item is provided for research purposes only and must not be reproduced without the prior permission of the Australian National University
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DOI

Restricted until