Skip navigation
Skip navigation

Chinese Rare Books : [464]

Search Chinese Rare Books
Browse Chinese Rare Books
Browse by:

The Xu Dishan [许地山 (1893-1941)] collection, located in the Menzies Library, rare book room, consists of approximately 469 titles in 1,224 volumes and comprises many rare editions and suspected orphaned sacred books on Buddhism, Taoism and other Missionary publications of the time.

The collection was purchased by the eminent Chinese historian and later Professor of Far Eastern History at ANU, C.P. FitzGerald, in Hong Kong in 1950 from the family of the late prominent Chinese scholar, Xu Dishan. The collection form the original core of the ANU Asia-Pacific collection. The collection includes titles published as early as 1411.

The Xu Dishan collection is held in the Menzies Library Rare Books Room. Items can be requested from the Rare Book collection and a full list of items can be found in the Library Catalogue.

http://www.anu.edu.au/legal/copyright.html

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 464
b22343921_v.12.tif.jpg

San ming tong hui : 12 juan / Yuwushanren zhu 三命通會 : 十二卷 / 育吾山人著

Author(s)Wan, Minying; 萬民英
TypeText
Date Published-
Date Created2020
b22758823.tif.jpg

Zhen zhong shu / Ge Hong 枕中書 / 葛洪

Author(s)Ge, Hong; 葛洪
TypeText
Date Published1894
Date Created2020
b44880418_v.2_pg351-486.tif.jpg

Tōzai kōshōshi no kenkyū. 東西交涉史の研究 / 藤田豊八著 ; 池内宏編.

Author(s)Fujita, Toyohachi; 藤田豊八; Ikeuchi, Hiroshi, et al
TypeText
Date Published1932
Date Created2020
b20947604.pdf.jpg

Lao jun ba shi yi hua tu shuo 老君八十一化圖說

Author(s)Laozi
TypeText
Date Published1891
Date Created2020
b20679117.pdf.jpg

Xin ti Zhongguo li shi / Shanghai shang wu yin shu guan [bian] 新體中國歷史 / 上海商務印書館[編]

Author(s)Shanghai shang wu yin shu guan; 上海商務印書館
TypeText
Date Published1906
Date Created2020
b20679105.pdf.jpg

Zhongguo li shi jiao ke shu : Li dai shi / Chen Qingnian [bian zuan] 中國歷史敎科書 : 歷代史 / 陳慶年[編纂]

Author(s)Chen, Qingnian; 陳慶年
TypeText
Date Published1909
Date Created2020
b22757363.tif.jpg

Niu jie ji lu 牛戒輯錄

Author(s)-
TypeText
Date Published1868
Date Created2020
b21077113_v.12.tif.jpg

Gu shi yin xue wu shu : [38 juan / Gu Yanwu] 顧氏音學五書 : [38卷 / 顧炎武]

Author(s)Gu, Yanwu; 顧炎武
TypeText
Date Published1890
Date Created2020
b22348943.tif.jpg

Xi zi liang gui Shenduzhaizhuren zuan ji 惜字良規 慎獨齋主人纂輯

Author(s)Shenduzhaizhuren; 慎獨齋主人
TypeText
Date Published1859
Date Created2020
b22337787.tif.jpg

Can tong qi kao yi / [(Han) Wei Boyang yuan zhu ; Zhuzi i.e. Xi zhuan] 參同契考異 / [(漢) 魏伯陽原著 ; 朱子 i.e. 熹撰]

Author(s)Wei, Boyang; 魏伯陽; Zhu, Xi, et al
TypeText
Date Published-
Date Created2020
b2175763x.pdf.jpg

Li shi zhe xue jiao cheng, Jian Bozan zhu 歷史哲學敎程, 翦伯贊著

Author(s)Jian, Bozan; 翦伯贊
TypeText
Date Published1939
Date Created2020
b22348293_v.4.tif.jpg

Xiu xin zhuan xing jiu jie hui sheng 4 juan 脩心轉性救刦回生 4卷

Author(s)Unknown
TypeText
Date Published1984
Date Created2020
b22337854.tif.jpg

Dao jiao shi shang bian Xu Dishan bian 道敎史 上編 許地山編

Author(s)-
TypeText
Date Published1935
Date Created2020
b22552753.tif.jpg

Yu li chao chuan jing shi / [Danchizunzhe chuan] 玉歷鈔傳警世 / [淡痴尊者傳]

Author(s)Danchizunzhe, ca; 淡痴尊者
TypeText
Date Published1872
Date Created2020
b22348335.pdf.jpg

Gong men guo bao lu Song Chuwang ji 公門果報錄 宋楚望輯

Author(s)Song, Chuwang; 宋楚望
TypeText
Date Published-
Date Created2020
b21905575_v.1.pdf.jpg

Shodō zenshū / [henshū Shimonaka Yasaburō] 書道全集 / [編輯下中彌三郎]

Author(s)Shimonaka, Yasaburō; 下半彌三郎
TypeText
Date Published1930
Date Created2020
b22605101.tif.jpg

Wan quan yu xia ji / [Xu Zhenjun zhu] 萬全玉匣記 / [許真君著]

Author(s)Xu, Xun; 許遜
TypeText
Date Published1891
Date Created2020
b2233774x_v.1.pdf.jpg

Dao shu shi er zhong / [(Qing) Liu Yiming zhuan bian] 道書十二種 / [(清) 劉一明撰編]

Author(s)Liu, Yiming,; 劉一明
TypeText
Date Published1913
Date Created2020
b22749858.tif.jpg

Wang Lutai shan shui shi zhen / Wang Yuanqi hua 王麓臺山水十幀 / 王原祁畫

Author(s)Wang, Yuanqi; 王原祁
TypeText
Date Published1908
Date Created2020
b22749846.pdf.jpg

Wang Shigu Lin'an shan se tu juan / Wang Hui hua 王石谷臨安山色圖卷 / 王翬畫

Author(s)Wang, Hui; 王翬
TypeText
Date Published1909
Date Created2020

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator