Skip navigation
Skip navigation

Chinese Rare Books : [365]

Search Chinese Rare Books
Browse Chinese Rare Books
Browse by:

http://www.anu.edu.au/legal/copyright.html

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 365
b22761603.pdf.jpg

Xin yue quan shu : [Guangdong hua] 新約全書 : [廣東話]

Author(s)Sheng shu gong hui, Shanghai; 聖書公會
TypeText
Date Published1930
Date Created2019
b2276169x.tif.jpg

Kongzi yu Jidu jiao He Zhongyu zhu 孔子與基督教 賀仲禹著

Author(s)He, Zhongyu; 賀仲禹
TypeText
Date Published1936
Date Created2019
b22761585_part_2.tif.jpg

Mi sa jing ben 彌撒經本

Author(s)-
TypeText
Date Published1939
Date Created2019
b22761743.tif.jpg

Bo Jing jiao bei chu tu yu zhou zhi shuo / Hong Ye zhu 駁景教碑出土於盩厔說 / 洪業著

Author(s)Hong, Ye; 洪業
TypeText
Date Published1932
Date Created2019
b22761706.tif.jpg

Yi shu sheng ge [shang] Liu gong hui lian he sheng ge wei yuan hui yi 譯述聖歌 [上] 六公會联合聖歌委員會譯

Author(s)Liu gong hui. Lian he sheng ge wei yuan hui; 六公會. 联合聖歌委員會
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22761664_v.2.tif.jpg

Ling yan fu zhou quan shu [4 juan] Yu Zhefu zhu 靈驗符咒全書 [4卷] 余哲夫著

Author(s)Yu, Zhefu; 余哲夫
TypeText
Date Published1935
Date Created2019
b22761573.tif.jpg

Cha jiao guan jian, Zhang Yagebo zhu 查敎關鍵, 张雅各伯著

Author(s)Zhang, Yagebo; 张雅各伯
TypeText
Date Published1923
Date Created2019
b22761548.tif.jpg

Jiao an shi liao bian mu / Wu Shengde, Chen Zenghui he bian 敎案史料編目 / 吳盛德, 陳增輝合編

Author(s)Wu, Shengde; 吳盛德; Chen, Zenghui, et al
TypeText
Date Published1941
Date Created2019
b22761317_v.4.tif.jpg

Jin gai xin deng [8 juan] Min Tiaofu zhu 金葢心燈 [8卷] 閔苕[fu]著

Author(s)Min, Tiaofu; 閔苕
TypeText
Date Published1873
Date Created2019
b2276172x.tif.jpg

Jing jiao bei kao / Feng Chengjun bian 景敎碑考 / 馮承鈞编

Author(s)Feng, Chengjun; 馮承鈞
TypeText
Date Published1931
Date Created2019
b22761305_v.10.tif.jpg

Jue shi zheng zong xing xin jing [10 juan] 覺世正宗省心經 [10卷]

Author(s)-
TypeText
Date Published1879
Date Created-
b22761044.pdf.jpg

San jiao you ke quan ben 三教幽科全本

Author(s)-
TypeText
Date Published1888
Date Created-
b22761299_v.3.tif.jpg

San jiao xin fa 三教心法

Author(s)-
TypeText
Date Published1904
Date Created-
b22761135_v.2.tif.jpg

Kai hua shi ci lu [12 juan] Wu Yuanyou ji 開化詩詞錄 [12卷] 吳遠猷輯

Author(s)Wu, Yuanyou; 吳遠猷
TypeText
Date Published1898
Date Created-
b22761111.pdf.jpg

San jiao zheng zong [4 juan] 三教正宗 [4卷]

Author(s)-
TypeText
Date Published1876
Date Created-
b22761093.tif.jpg

Yu ju xin chan [1 juan] 玉局心懺 [1卷]

Author(s)-
TypeText
Date Published1860
Date Created-

Updated:  12 April 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator