Skip navigation
Skip navigation

Chinese Rare Books : [399]

Search Chinese Rare Books
Browse Chinese Rare Books
Browse by:

http://www.anu.edu.au/legal/copyright.html

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 399
b22760301.tif.jpg

Guan yin ji du ben yuan zhen jing [2 juan] 觀音濟度本願真經 [2卷]

Author(s)-
TypeText
Date Published1898
Date Created2019
b22350007_v.2.tif.jpg

Huang chao shi fa kao 5 juan Bao Kang ji 皇朝謚法考 5卷 鮑康輯

Author(s)Bao, Kang; 鮑康
TypeText
Date Published1864
Date Created2019
b2276138x.tif.jpg

Cai shu yi wen [juan xia] Guan Yue zhu 才叔遺文 [卷下] 管樂著

Author(s)Guan, Yue; 管樂
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22761652_pg.251-545.tif.jpg

Xin jiu yue sheng shu 新舊約聖書

Author(s)Sheng shu gong hui; 聖書公會
TypeText
Date Published1909
Date Created2019
b22349388.tif.jpg

Tian fang dian li : 20 juan, hou bian / Liu Zhi zuan shu 天方典禮 : 二十卷, 後編 / 劉智纂述

Author(s)Liu, Zhi; 劉智
TypeText
Date Published1923
Date Created2019
b2234942x.tif.jpg

Qing zhen jiao kao : shang juan / Sun Ke'an zhu 清真教考 : 上卷 / 孫可庵著

Author(s)Sun, Ke'an; 孫可庵
TypeText
Date Published1921
Date Created2019
b22761755.tif.jpg

Yu lu yu Shunzhi gong ting Chen Yuan zhuan 語錄與順治宫廷 陳垣撰

Author(s)Chen, Yuan; 陳垣
TypeText
Date Published1939
Date Created2019
b22761512.tif.jpg

Han yi li bai zhen gui 漢譯禮拜箴規

Author(s)Yu, Deling
TypeText
Date Published1889
Date Created2019
b22761378.tif.jpg

Bei shan shi cun [1 juan] Lin Guangyun ji 北山詩存 [1卷] 林廣運輯

Author(s)Unknown
TypeText
Date Published1870
Date Created2019
b22761780.tif.jpg

Yuan Yelikewen kao : Kaifeng yi ci le ye jiao kao 元也里可温考 : 開封一賜樂業敎考

Author(s)Chen, Yuan; 陳垣
TypeText
Date Published1920
Date Created2019
b22651056.tif.jpg

Ming shi Folangji zhuan kao zheng Liang Jiabin 明史佛郎機傳考證 梁嘉彬

Author(s)Liang, Jiabin; 梁嘉彬
TypeText
Date Published1934
Date Created2019
b22761822.tif.jpg

Tuan qi sheng ge ji Zhao Zichen Fan Tianxiang yi jiao 團契聖歌集 趙紫宸 范天祥譯校

Author(s)Zhao, Zichen; 趙紫宸; Fan, Tianxiang,, et al
TypeText
Date Published1931
Date Created2019
b22760350.tif.jpg

Tang Ruowang yu Mu Chenmin Chen Yuan zhuan 湯若望與木陳忞 陳垣撰

Author(s)Chen, Yuan; 陳垣
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22761718.tif.jpg

Song dai Moli jiao Mou Runsun 宋代摩尼教 牟潤孫

Author(s)Mou, Runsun; 牟潤孫
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22759207.tif.jpg

Gu wu zhi xiu fu yu bao cun Hu Zhaochun, Cao Chunting bian zhu 古物之修復與保存 胡肇椿, 曹春霆編著

Author(s)Hu, Zhaochun; 胡肇椿; Cao, Chunting, et al
TypeText
Date Published1936
Date Created2019
b22751208.tif.jpg

Yao yan [Lu Yu'an ji 藥言 [陸豫庵輯

Author(s)Lu, Yu'an; 陸豫庵
TypeText
Date Published1910
Date Created2019
b22646541.tif.jpg

Dong Ya wen ming de shu guang / Bintian Gengzuo zhu ; Yang Lian yi 東亞文明的曙光 / 濱田耕作著 ; 楊鍊譯

Author(s)Hamada, Kōsaku; 濱田耕作
TypeText
Date Published1935
Date Created2019

Updated:  12 April 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator