Skip navigation
Skip navigation

Chinese Rare Books : [410]

Search Chinese Rare Books
Browse Chinese Rare Books
Browse by:

The Xu Dishan [许地山 (1893-1941)] collection,located in the Menzies Library, rare book room, consists of approximately 469 titles in 1,224 volumes and comprises many rare editions and suspected orphaned sacred books on Buddhism, Taoism and other Missionary publications of the time.

The collection was purchased by the eminent Chinese historian and later Professor of Far Eastern History at ANU, C.P. FitzGerald, in Hong Kong in 1950 from the family of the late prominent Chinese scholar, Xu Dishan. The collection form the original core of the ANU Asia-Pacific collection. The collection includes titles published as early as 1411.

The Xu Dishan collection is held in the Menzies Library Rare Books Room. Items can be requested from the Rare Book collection and a full list of items can be found in the Library Catalogue.

http://www.anu.edu.au/legal/copyright.html

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 410
b22761780.tif.jpg

Yuan Yelikewen kao : Kaifeng yi ci le ye jiao kao 元也里可温考 : 開封一賜樂業敎考

Author(s)Chen, Yuan; 陳垣
TypeText
Date Published1920
Date Created2019
b22651056.tif.jpg

Ming shi Folangji zhuan kao zheng Liang Jiabin 明史佛郎機傳考證 梁嘉彬

Author(s)Liang, Jiabin; 梁嘉彬
TypeText
Date Published1934
Date Created2019
b22761822.tif.jpg

Tuan qi sheng ge ji Zhao Zichen Fan Tianxiang yi jiao 團契聖歌集 趙紫宸 范天祥譯校

Author(s)Zhao, Zichen; 趙紫宸; Fan, Tianxiang,, et al
TypeText
Date Published1931
Date Created2019
b22760350.tif.jpg

Tang Ruowang yu Mu Chenmin Chen Yuan zhuan 湯若望與木陳忞 陳垣撰

Author(s)Chen, Yuan; 陳垣
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22761718.tif.jpg

Song dai Moli jiao Mou Runsun 宋代摩尼教 牟潤孫

Author(s)Mou, Runsun; 牟潤孫
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22759207.tif.jpg

Gu wu zhi xiu fu yu bao cun Hu Zhaochun, Cao Chunting bian zhu 古物之修復與保存 胡肇椿, 曹春霆編著

Author(s)Hu, Zhaochun; 胡肇椿; Cao, Chunting, et al
TypeText
Date Published1936
Date Created2019
b22751208.tif.jpg

Yao yan [Lu Yu'an ji 藥言 [陸豫庵輯

Author(s)Lu, Yu'an; 陸豫庵
TypeText
Date Published1910
Date Created2019
b22646541.tif.jpg

Dong Ya wen ming de shu guang / Bintian Gengzuo zhu ; Yang Lian yi 東亞文明的曙光 / 濱田耕作著 ; 楊鍊譯

Author(s)Hamada, Kōsaku; 濱田耕作
TypeText
Date Published1935
Date Created2019
b22349352.tif.jpg

Tian fang xing li : 5 juan 天方性理 : 5卷

Author(s)Liu, Jielian; 劉介廉
TypeText
Date Published1923
Date Created2019
b22349303.tif.jpg

Gulan jing yi jie : 30 juan / [Wang Wenqing deng yi] 古蘭經譯解 : 30卷 / [王文清等譯]

Author(s)Wang, Wenqing; 王文清
TypeText
Date Published1932
Date Created2019
b22761433_v.2.tif.jpg

Mi jiao gang yao / [Wang Hongyuan yi] 密教綱要 / [王弘願譯]

Author(s)Gonda, Raifu; 權田雷斧; Wang, Hongyuan, et al
TypeText
Date Published1919
Date Created2019
b22761639.tif.jpg

Daofeng Shan de gong zuo / Ai Xiangde, Wang Daoping bian ji 道風山的工作 / 艾香德, 王道平編輯

Author(s)Reichelt, Karl Ludvig; 艾香德; Wang, Daoping, et al
TypeText
Date Published1938
Date Created2019
b23570854.tif.jpg

Fo ding zun sheng tuo luo ni jing xu / Seng Zangche 佛顶尊胜陀罗尼经序 / 僧 藏辙

Author(s)Zangzhe; 藏辙
TypeText
Date Published-
Date Created2019
b22761627.tif.jpg

Yesu zhuan 耶穌傳

Author(s)Zhao, Zichen; 趙紫宸
TypeText
Date Published1935
Date Created2019
b22761792.tif.jpg

Shan e bao lüe shuo Nan Huairen 善惡報畧說 南懷仁

Author(s)Verbiest, Ferdinand
TypeText
Date Published1905
Date Created2019
b22759190.tif.jpg

Wo sheng zhi shi / Lu Zhiwei yan jiang 我生之世 / 陸志韋演講

Author(s)Lu, Zhiwei; 陸志韋
TypeText
Date Published1926
Date Created2019

Updated:  12 April 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator