Skip navigation
Skip navigation

Chinese Rare Books : [464]

Search Chinese Rare Books
Browse Chinese Rare Books
Browse by:

The Xu Dishan [许地山 (1893-1941)] collection, located in the Menzies Library, rare book room, consists of approximately 469 titles in 1,224 volumes and comprises many rare editions and suspected orphaned sacred books on Buddhism, Taoism and other Missionary publications of the time.

The collection was purchased by the eminent Chinese historian and later Professor of Far Eastern History at ANU, C.P. FitzGerald, in Hong Kong in 1950 from the family of the late prominent Chinese scholar, Xu Dishan. The collection form the original core of the ANU Asia-Pacific collection. The collection includes titles published as early as 1411.

The Xu Dishan collection is held in the Menzies Library Rare Books Room. Items can be requested from the Rare Book collection and a full list of items can be found in the Library Catalogue.

http://www.anu.edu.au/legal/copyright.html

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 464
b22761263.tif.jpg

Guan di ming sheng jing song ben 關帝明聖經誦本

Author(s)-
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b2276107x_v.2.tif.jpg

Chi feng tian hou zhi [2 juan] Lin Qingbiao ji 勅封天后志 [2卷] 林清標輯

Author(s)Lin, Qingbiao; 林清標
TypeText
Date Published1778
Date Created-
b22760714_v.10.tif.jpg

Shen xian tong jian zhai lu / Chunfanlaoren hui ji 神仙通鑑摘錄 / 春帆老人彙輯

Author(s)Chunfanlaoren; 春帆老人
TypeText
Date Published1909
Date Created-
b22760817_v.3.tif.jpg

Dong shen Liu Tianjun qu zhi fa mi 洞神劉天君祛治法秘

Author(s)-
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b22334348_v.4.tif.jpg

Da Tang Xiyu ji [12 juan] Xuanzang Bianji zhuan 大唐西域記 [12卷] 玄奘 辯機撰

Author(s)Xuanzang; 玄奘; Bianji, et al
TypeText
Date Published1909
Date Created-
b22761354_v.2.tif.jpg

Tong xuan zhen jing : [12 juan / Xin Jian zhuan ; Xu Lingfu zhu] 通玄真經 : [12卷 / 辛鈃撰 ; 徐靈府注]

Author(s)Xin, Jian; 辛鈃; Xu, Lingfu, et al
TypeText
Date Published1936
Date Created-
b22761172.tif.jpg

Dong xuan shi yi jing 洞玄釋義經

Author(s)-
TypeText
Date Published1891
Date Created-
b22761329.tif.jpg

Yu lu da zhai tan jie tan xing dao ke yi 玉籙大齋壇解壇行道科儀

Author(s)-
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b22761202.tif.jpg

Xianggang dao yuan tan xun lu 香港道院壇訓錄

Author(s)-
TypeText
Date Published1931
Date Created-
b22761779.tif.jpg

Guang xiao si yu liu zu Huineng Xie Fuya zhu 光孝寺與六祖慧能 謝扶雅著

Author(s)Xie, Fuya; 謝扶雅
TypeText
Date Published1935
Date Created-
b22761597.tif.jpg

Dao jiao de shen xian, fo jiao de pu sa Li Rongfang zhu 道敎的神仙·佛敎的菩薩 李榮芳著

Author(s)Li, Rongfang; 李榮芳
TypeText
Date Published1939
Date Created-
b22761469.tif.jpg

San jiao pu yan lu wen da Zhang Zisheng zhu 三教普演錄問答 張子生著

Author(s)Zhang, Zisheng; 張子生
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b22760969.tif.jpg

Tai shang gan ying pian 太上感應篇

Author(s)-
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b22760908.tif.jpg

Ai shan zi chang sheng shu Yan Caizhi zhuan 愛山子長生術 閆采芝撰

Author(s)-
TypeText
Date Published1917
Date Created-
b22760660.tif.jpg

Pu ti bao xun Zhou Chuanshan zhu 菩提寶訓 周傳善著

Author(s)Zhou, Chuanshan; 周傳善
TypeText
Date Published1922
Date Created-

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator