Skip navigation
Skip navigation

Li Yishan shi ji : 6 juan / Li Shangyin zhuan 李義山詩集 : 六卷 / 李商隱撰


CollectionsChinese Rare Books
Title: Li Yishan shi ji : 6 juan / Li Shangyin zhuan 李義山詩集 : 六卷 / 李商隱撰
Author(s): Li, Shangyin
李商隱
Date published: 1922
Publisher: [Shanghai : Shang wu yin shu guan]
Series/Report no.: Si bu cong kan ji bu ; [755-756] 四部叢刊集部 ; [755-756]
Description: 
Ju Jiang'an Fu shi Shuang jian lou cang Jiajing 29 nian Piling Jiang shi kan ben ying yin 據江安傅氏雙鑑樓藏嘉靖二十九年毗陵蔣氏刊本影印 第一册封面有郑振铎于1923年6月15日写给许地山的赠言: "地山出国, 以此赠行. 振铎, [民国]十二[年].六[月].十五[日]". Di yi ce feng mian you Zheng Zhenduo yu 1923 nian 6 yue 15 ri xie gei Xu Dishan de zeng yan: "Dishan chu guo, yi ci zeng xing. Zhenduo, [Minguo] shi er [nian] . liu [yue]. shi wu [ri]".Ju Jiang'an Fu shi Shuang jian lou cang Jiajing 29 nian Piling Jiang shi kan ben ying yin 據江安傅氏雙鑑樓藏嘉靖二十九年毗陵蔣氏刊本影印 第一册封面有郑振铎于1923年6月15日写给许地山的赠言: "地山出国, 以此赠行. 振铎, [民国]十二[年].六[月].十五[日]". Di yi ce feng mian you Zheng Zhenduo yu 1923 nian 6 yue 15 ri xie gei Xu Dishan de zeng yan: "Dishan chu guo, yi ci zeng xing. Zhenduo, [Minguo] shi er [nian] . liu [yue]. shi wu [ri]".Ju Jiang'an Fu shi Shuang jian lou cang Jiajing 29 nian Piling Jiang shi kan ben ying yin 據江安傅氏雙鑑樓藏嘉靖二十九年毗陵蔣氏刊本影印 第一册封面有郑振铎于1923年6月15日写给许地山的赠言: "地山出国, 以此赠行. 振铎, [民国]十二[年].六[月].十五[日]". Di yi ce feng mian you Zheng Zhenduo yu 1923 nian 6 yue 15 ri xie gei Xu Dishan de zeng yan: "Dishan chu guo, yi ci zeng xing. Zhenduo, [Minguo] shi er [nian] . liu [yue]. shi wu [ri]".Ju Jiang'an Fu shi Shuang jian lou cang Jiajing 29 nian Piling Jiang shi kan ben ying yin 據江安傅氏雙鑑樓藏嘉靖二十九年毗陵蔣氏刊本影印 第一册封面有郑振铎于1923年6月15日写给许地山的赠言: "地山出国, 以此赠行. 振铎, [民国]十二[年].六[月].十五[日]". Di yi ce feng mian you Zheng Zhenduo yu 1923 nian 6 yue 15 ri xie gei Xu Dishan de zeng yan: "Dishan chu guo, yi ci zeng xing. Zhenduo, [Minguo] shi er [nian] . liu [yue]. shi wu [ri]".
URI: http://hdl.handle.net/1885/191419
Other Identifiers: b22724345

Download

File Description SizeFormat Image
b22724345_v.1.pdfVolume 144.77 MBAdobe PDFThumbnail
b22724345_v.2.pdfVolume 240.8 MBAdobe PDFThumbnail
b22724345_v.1.tifPreservation copy v.11.09 GBTIFFThumbnail
b22724345_v.2.tifPreservation copy v.21.02 GBTIFFThumbnail


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator