Skip navigation
Skip navigation

Yin zhi wen tu shuo : yuan bu, heng bu, zhen bu, li bu ; fu : Xing tian zhen jing 1 juan ; Yu hai ci hang 1 juan ; Yu xu jie gong guo ge 1 juan / Huang Zhengyuan zuan ji ; Zhou Zhaobi xie tu 隂騭文圖說 : 元部, 亨部, 貞部, 利部 ; 附 : 性天眞境 1卷 ; 慾海慈航 1卷 ; 御虛階功過格 1卷 / 黃正元纂輯 ; 周兆璧寫圖


CollectionsChinese Rare Books
Title: Yin zhi wen tu shuo : yuan bu, heng bu, zhen bu, li bu ; fu : Xing tian zhen jing 1 juan ; Yu hai ci hang 1 juan ; Yu xu jie gong guo ge 1 juan / Huang Zhengyuan zuan ji ; Zhou Zhaobi xie tu 隂騭文圖說 : 元部, 亨部, 貞部, 利部 ; 附 : 性天眞境 1卷 ; 慾海慈航 1卷 ; 御虛階功過格 1卷 / 黃正元纂輯 ; 周兆璧寫圖
Other Titles: Han tao qian ti: Pei ming lu 函套签題: 配命錄
Author(s): Huang, Zhengyuan
黃正元
Zhou, Zhaobi
周兆璧
Date published: 1837
Publisher: Beijing : Jin wen zhai ke zi pu
Description: 
Wenchang di jun yin zhi wen 文昌帝君陰騭文. Xing tian zhen jing 性天眞境. Yu hai ci hang 慾海慈航. Yu xu jie gong guo ge 御虛階功過格
URI: http://hdl.handle.net/1885/165679
Other Identifiers: b22761081

Download

File Description SizeFormat Image
b22761081.v1.pdfVolume 1109.48 MBAdobe PDFThumbnail
b22761081.v2.pdfVolume 2108.83 MBAdobe PDFThumbnail
b22761081.v3.pdfVolume 394.06 MBAdobe PDFThumbnail
b22761081_v.4.pdfVolume 483.01 MBAdobe PDFThumbnail
b22761081_v.5.pdfVolume 586.29 MBAdobe PDFThumbnail
b22761081_v.6.pdfVolume 6108.18 MBAdobe PDFThumbnail
b22761081_v.7.pdfVolume 799.25 MBAdobe PDFThumbnail
b22761081_v.8.pdfVolume 829.72 MBAdobe PDFThumbnail
b22761081.v1.tifPreservation copy v.11.03 GBTIFFThumbnail
b22761081.v2.tifPreservation copy v.21.04 GBTIFFThumbnail
b22761081.v3.tifPreservation copy v.3894.95 MBTIFFThumbnail
b22761081.v4.tifPreservation copy v.4800.68 MBTIFFThumbnail
b22761081_v.5.tifPreservation copy v.5820.89 MBTIFFThumbnail
b22761081_v.6.tifPreservation copy v.6979.76 MBTIFFThumbnail
b22761081_v.7.tifPreservation copy v.7893.16 MBTIFFThumbnail
b22761081_v.8.tifPreservation copy v.8803.73 MBTIFFThumbnail


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Updated:  19 May 2020/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator