Skip navigation
Skip navigation

Open Research at ANU

Search ANU Research

Add filters to refine the search results


Results

Spatially Resolved Doping Concentration and Nonradiative Lifetime Profiles in Single Si-Doped InP Nanowires Using Photoluminescence Mapping

Author(s)Wang, Fan; Gao, Qiang; Peng, Kun; Li, Zhe; Li, Ziyuan; Guo, Yanan; Fu, Lan; Smith, Leigh Morris; Jagadish, Chennupati; Tan, Hark Hoe
TypeJournal article
Date Published2015
Date Created-

Defect-Free GaAs/AlGaAs Core-Shell Nanowires on Si Substrates

Author(s)Kang, Jung-Hyun; Gao, Qiang; Joyce, Hannah J; Jagadish, Chennupati; Kim, Yong; Guo, YaNan; Xu, Hongyi; Zou, Jin; Fickenscher, M A; Smith, Leigh M; Jackson, Howard E; Yarrison-Rice, Jan M; Tan, Hark Hoe
TypeJournal article
Date Published2011
Date Created-

III-V semiconductor nanowire lasers

Author(s)Mokkapati, Sudha; Saxena, Dhruv; Jiang, Nian; Gao, Qiang; Jagadish, Chennupati; Tan, Hark Hoe
TypeConference paper
Date Published2014
Date CreatedSeptember 7-10 2014

Quantitative dopant distributions in GaAs nanowires using atom probe tomography

Author(s)Du, S.; Burgess, Timothy; Gault, B.; Gao, Qiang; Bao, Peite; Li, Li; Cui, Xiangyuan; Yeoh, Wai Kong; Liu, Hong-Wei; Yao, Lan; Ceguerra, A.V.; Jagadish, Chennupati; Ringer, Simon P.; Zheng, Rongkun; Tan, Hark Hoe
TypeJournal article
Date Published2013
Date Created-

Direct measure of strain and electronic structure in GaAs/GaP core-shell nanowires

Author(s)Montazeri, Mohammad; Fickenscher, M A; Smith, Leigh M; Jackson, Howard E; Yarrison-Rice, Jan M; Kang, Jung-Hyun; Gao, Qiang; Jagadish, Chennupati; Guo, YaNan; Zou, Jin; Pistol, Mats-Erik; Pryor, Craig E.; Tan, Hark Hoe
TypeJournal article
Date Published2010
Date Created-

Improvement of Morphology, Structure, and Optical Properties of GaAs Nanowires Grown on Si substrates

Author(s)Kang, Jung-Hyun; Gao, Qiang; Joyce, Hannah J; Jagadish, Chennupati; Kim, Yong; Guo, YaNan; Xu, Hongyi; Zou, Jin; Fickenscher, M A; Smith, Leigh M; Jackson, Howard E; Yarrison-Rice, Jan M; Tan, Hark Hoe
TypeConference paper
Date Published2010
Date CreatedAugust 17-20 2010

Probing the critical electronic properties of III-V nanowires using optical pump-terahertz probe spectroscopy

Author(s)Joyce, Hannah J; Docherty, Callum J.; Yong, Chaw Keong; Wong-Leung, Yin-Yin (Jennifer); Gao, Qiang; Paiman, Suriati; Jagadish, Chennupati; Lloyd-Hughes, J; Herz, Laura; Johnston, Michael B; Tan, Hark Hoe
TypeConference paper
Date Published2013
Date CreatedSeptember 1-6 2013

Electronic properties of GaAs, InAs and InP nanowires studied by terahertz spectroscopy

Author(s)Joyce, Hannah J; Docherty, Callum J.; Gao, Qiang; Jagadish, Chennupati; Lloyd-Hughes, J; Herz, Laura; Johnston, Michael B; Tan, Hark Hoe
TypeJournal article
Date Published2013
Date Created-

Quantification of the zinc dopant concentration in GaAs nanowires

Author(s)Burgess, Timothy; Du, S.; Gault, B.; Gao, Qiang; Zheng, Rongkun; Jagadish, Chennupati; Tan, Hark Hoe
TypeConference paper
Date Published2012
Date CreatedDecember 12-14 2012

Mapping optical process in semiconductor nanowires using dynamic optical tweezers

Author(s)Wang, Fan; Toe, Wen Jun; Hartstone, Alexander; Ming Lee, Woei; McGloin, David; Gao, Qiang; Jagadish, Chennupati; Reece, Peter; Tan, Hark Hoe
TypeConference paper
Date Published2012
Date CreatedAugust 12 - 16 2012

Updated:  19 May 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator