Skip navigation
Skip navigation

Open Research at ANU

Search ANU Research

Add filters to refine the search results


Results
Collection hits:
Collection Name
Chinese Rare Books
b23483751.tif.jpg

Tiao shen yi zhu 跳神儀注

Author(s)-
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b22760180.pdf.jpg

Zang yao di yi ji xu Ouyang Jian zhuan 藏要第一輯敘 歐陽漸撰

Author(s)Ouyang, Jian; 歐陽漸
TypeText
Date Published1930
Date Created-
b22759499.tif.jpg

Nian fo jing Daojing Shandao he zhuan 念佛鏡 道鏡 善道合撰

Author(s)Daojing; 道鏡
TypeText
Date Published1842
Date Created-
b22759980.tif.jpg

Jie huo bian [2 juan] Hongzan zhuan 解惑編 [2卷] 弘贊撰

Author(s)Hongzan, Shi; 弘贊撰
TypeText
Date Published1831
Date Created-
b22760507.tif.jpg

Zhu tian zhuan Shi Xingting shu 諸天傳 釋行霆述

Author(s)Xingting; 行霆
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b2275992x.tif.jpg

Zhu lun xin suo yi yi biao Feng Zhuo bian 諸論心所異義表 馮卓編

Author(s)Feng, Zhuo; 馮卓
TypeText
Date Published-
Date Createdn.d.
b22317314_v.2.tif.jpg

Ben shi jing Xuanzang feng zhao yi 本事經 玄奘奉詔譯

Author(s)Xuanzang; 玄奘
TypeText
Date Published1910
Date Created-
b22342783.pdf.jpg

Fo er ya : [8 juan / Zhou chun zhuan] 佛爾雅 : [8卷 / 周春撰]

Author(s)Zhou, Chun; 周春
TypeText
Date Published1816
Date Created-

Updated:  19 May 2016/ Responsible Officer:  University Librarian/ Page Contact:  Library Systems & Web Coordinator